Намалиха санкцията на "Монтюпе" за неорганизирано изпускане на емисии от 300 хиляди на 100 хиляди лева.

Тя беше наложена със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе през май миналата година и потвърдена от Районния съд.

Според съда, възражението на жалбоподателя за несправедливо голяма санкция и неправилно приложение на закона в частта за определяне на наказанието е основателно. В конкретния случай е постъпил сигнал от граждани само от една точка в града, а проверяващите категорично свидетелстват, че са усетили специфичната миризма едва в непосредствена близост до предприятието.

Затова съдът е счел, че тези факти свидетелстват за много по-ограничено разпространение на неорганизирано изпускани емисии. Съдебният състав е приел, че има смекчаващи обстоятелства, свързани с предприети дейности за подобряване и усъвършенстване на производствения процес и работната среда, с цел предотвратяване на замърсявания на атмосферния въздух включително и намаляване и преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии.

С тези съображения касационната инстанция е счела, че решението на Районен съд – Русе е неправилно поради нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено, а наказателното постановление – изменено, като наложената имуществена става 100 000 лева.

Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

В Административен съд - Русе започна дело по жалба на кмета на Община Ветово срещу решение на Общинския съвет, с което е отменен акт за избор на изпълнител на обществена поръчка за основен ремонт на улици.

Според жалбоподателя, с отмяната на заповедта на кмета, Общинският съвет е превишил правомощията си. Според закона обявяването на обществена поръчка е изцяло в правомощията на кмета на общината и Общинския съвет не може да се произнася.

Според председателя на Общинския съвет д-р Мехмед Мехмед обаче в случая няма превишаване на правомощията. Той твърди и, че обществената поръчка е била обявена в края на 2017 за ремонт на улици за същата година.

От Общинския съвет също твърдят, че не са получили копие от заповедта на кмета за избор на изпълнител на обществената поръчка. Затова съдът им даде 7-дневен срок, за да приведат доказателства за това.

Делото продължава на 4 юли с разпит на свидетели.

Продължава делото по обжалване на план-приема в област Русе за следващата учебна година.

В Административен съд – Русе е постъпило становище от ПМГ "Баба Тонка", с което се уточнява предметът на обжалване по дело срещу заповедта за план-приема на началника на Регионалното управление на образованието от 30 март тази година. Тя се оспорва само частта по т.1, с която е утвърден държавния план-прием в VIII клас в профилираните и професионалните гимназии в средните и обединените училища за 2018/2019 година в област Русе.

След като е съобразил, че са изпълнени дадените в протоколното определение от 17 май указания и като прецени редовността и допустимостта на жалбата, съдът е разпоредил да се изпълни процедурата по чл. 181 от Административно процесуалния кодекс и да се внесе делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 28 юни.

Съдът е оставил без разглеждане молбата на Регионалното управление на образованието да бъде допуснато предварително изпълнение на Заповедта на Началника на административния орган, в частта по т.1. В мотивите си съдът е посочил, че процесната заповед е общ административен акт, а съгласно закона оспорването не спира изпълнението й. Предвид изложеното, съдът е оставил молбата за допускане на предварително изпълнение без разглеждане и е прекратил производството по нея.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административният съд в Русе уважи искането на "Полисан" за спиране на предварителното изпълнение на решение за отнемане на лиценз за управление на два данъчни склада за гориво.

Съдът е счел, че в случая са налице предпоставки за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на оспорения административен акт. От представените писмени доказателства се установяват твърдените от жалбоподателя обстоятелства за настъпване на значителни и трудно поправими вреди, изчислени в общ размер на 43 милиона лева.

Определението на Административния съд в Русе може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховната инстанция. Ако отнемането на лицензите на данъчните складове бъде потвърдено, компанията няма да може да се ползва от отложеното плащане на акцизи.

Страница 1 от 8
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН