fbpx

Запис от провелата се информационна среща по процедурата за прием на проектни предложения към общинския фонд "Местни инициативи" в Търговище.

...

Информационна среща, свързана с подготовката на проекти по Стратегията на Сдружението с нестопанска цел "Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле" се проведе в село Бръшлен.

Бяха обсъдени предложения по няколко оперативни програми за периода 2014 – 2020.

Основна тема на срещата бяха мерките по програмите "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда" и "Развитие на селските райони", обясни изпълнителният директор на Местната инициативна група "Тутракан - Сливо поле" доц. д-р инж. Валентина Маринова.

Информационните срещи за подготовката на проекти продължават по населените места в общините Сливо поле и Тутракан.

На 23.11.2016 година, в село Мечка, община Иваново, област Русе, се проведе информационна среща на “Местна инициативна група ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново.

На срещата присъстваха кметове на населени места от община Иваново, общински съветници, служители на общинска администрация Иваново, земеделски стопани и представители на регионални власти.

Дискутираха се приложимите публични политики и проекти, които могат да се реализират чрез ПРСР и останалите оперативни програми.

Представителите на публичните власти попълниха специализираните анкетни карти и заявиха интерес към определени проектни идеи. 

На 27.10.2016 г. в гр. Две Могили се проведе информационна конференция на представители от сдружение с нестопанска цел “МИГ Лидер на територия Две Могили и Иваново” с граждани от двете общини и представители на местни стопански субекти.

Информационната конференция започна с приветствено слово от кметът на Две Могили – г-н Божидар Борисов. Думата взе и кметът на община Иваново – Георги Миланов, който приветства участниците, пожела успех за създаване на жизнеспособна местна стратегия, отговаряща на интересите на общините Две Могили и Иваново. Председателят на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел г-н Драгомир Драганов също приветства участниците и представи лекторите на конференцията.

Гражданите и представителите на стопанския сектор бяха запознати с процеса на подготовка на стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“, както и с добри практики, прилагани от МИГ-Берковица и Годеч, презентирани от Петя Димитрова – експерт по консултиране за подготовка на стратегия за Водени от общностите местно развитие  на МИГ на територия Две Могили и Иваново.

На срещата присъстваха и кметове на редица населени места от територията на общините, директори на училища, експерти по култура, работещи в читалищата на двете общини, експерти по проекти от администрациите на двете общини.

Информационната конференция беше посрещната с голям интерес от общността и на нея присъстваха над 50 човека.

Управителният съвет на Сдружението изказва своите благодарности към всички будни жители на общините Две Могили и Иваново, които проявиха интерес към информационната конференция и се надява на активно участие на гражданите при разработването на стратегията Водени от общностите местно развитие да продължи.