Проект осигурява по-добри услуги за ранно детско развитие в община Русе

By 05 Декември 2023 Прочетена 226 пъти 0
Проект осигурява по-добри услуги за ранно детско развитие в община Русе Проект осигурява по-добри услуги за ранно детско развитие в община Русе

В началото на декември стартираха дейностите между Министерството на труда и социалната политика и Община Русе за реализиране на проект "Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе".

Отпуснатите финансови средства по проекта са 111 344.85 лв., от които 85% са европейски средства и 15% - национално финансиране. Договорът е със срок на изпълнение 7 месеца, считано от 1 ноември до 31 май.

С настоящия проект се гарантира продължение на създадените по процедура "Услуги за ранно детско развитие" интегрирани услуги, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, в т.ч. деца с увреждания и техните семейства.

Изпълнението на този проект ще надгради досегашните услуги за ранно детско развитие. Това ще бъде изпълнено с патронажна грижа за бременни и деца до 3 години и програми за превенция в най-уязвимите общности, чрез програми за превенция на ранни бракове и раждания, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди.

Мерките са насочени към деца със затруднения в развитието си и ще допринесе за устойчивото развитие на дейности, с които са постигнати конкретни резултати за формиране на родителски умения в общност на уязвими социални групи, подобряване на здравния статус и семейната среда за деца в риск, подготовка за равен старт в училище и превенция на социалното изключване.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

В рамките на месец ноември беше осъществен подбор на персонала по утвърдена методика и за провеждане на подбор и назначаване на персонал в двете специфични дейности: "Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, като роми, чрез интегрирани услуги в подкрепа на децата и семействата им" и  "Подобряване на равния достъп до качествени здравно-социално-образователни услуги, чрез услуги за ранно детско развитие и патронажна грижа."

Услугите, които се предоставят, са сходни с тези от предходния проект "Услуги за ранно детско развитие на територията на община Русе", извършвани в кв. "Дружба" 3 в бившия Дом за медико-социални грижи и в сградата на Детска градина "Светилник" в кв. "Чародейка".

Семействата ще бъдат подкрепяни чрез:

- здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване, повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата, чрез активно издирване на целевите групи за обхващане с комплекс от здравни и социални услуги в зависимост от потребностите; подпомагане достъпа на целевите групи; промоция на здраве, превенция и профилактика на болестите;

- реализиране на програми за превенция в най-уязвимите общности чрез семейно консултиране и планиране и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

- предоставяне на патронажна грижа за деца до 3 години и редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното им развитие;

- услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, включително и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.

Дейностите се осъществяват по договор №BG05SFPR002-2.003-0035-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 по процедура "Бъдеще за децата".

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net