Малкият семеен бизнес получава повече възможности за финансиране на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле

By 30 Януари 2024 Прочетена 257 пъти 0
Малкият семеен бизнес получава повече възможности за финансиране на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле Малкият семеен бизнес получава повече възможности за финансиране на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле

Работата по изпълнението на Стратегията ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле е много добра, като това е резултат от съвместната дейност на всички заинтересовани страни, както и екипа на МИГ Тутракан - Сливо поле.

По трите оперативни програми, които са в Стратегията ВОМР – Програма за развитие на селските райони /ПРСР/, Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации /ОПИК/ и Оперативна програма околна среда /ОПОС/ има приети и обработени 100 бр. проектни предложения, бенефициенти от територията на двете Общини Тутракан и Сливо поле.

Сключените договори са 53бр. , т.к една част от бенефициенти се отказаха да подпишат договори с Управляващият орган Държавен фонд земеделие, след пандемията Covi19. За 2023 год. по отворени приеми има подписани 19 бр. договора.

Важно е да се отбележи, че верификацията на подписаните договори също е с много добри темпове, наваксването от началото на периода е факт. Една голяма част от договорите по частните мерки са верифицирани. Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации /ОПИК/ е програмата, която е изплатила почти на 97% заявилите средства, това е в резултат на първите подписани договори още през 2019 год., общият брой верифицирани са 30 бр. до края на 2023 год. Можем да обобщим 92% са одобрените проекти по Стратегията ВОМР МИГ Тутракан - Сливо поле.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

За 2024 год. екипа е подготвил Индикативен график, съобразен с заинтересованите страни на остатъчния ресурс, както следва:

Мярка 4.1 "Подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства" в момента е отворена и Мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" ще бъде отворена през месец февруари 2024 год.

Важно е да се отбележи и работата, която бе свършена с изпълнението на мярка 19.1 с изпълнението на дейностите включени в проекта "Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле".   За новия програмен период Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) отново е водещ фонд по прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР - чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР). При подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 – 2027 година, МИГ има възможност да включи мерки за финансиране на местни проекти не само от ЕЗФРСР, но и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ+) чрез:

  • Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 г. (ПОС)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. (ПРЧР)
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации" 2021-2027 г. (ПКИП)
  • Програма "Образование" 2021 -2027 г. (ПО)

След проведените информационни срещи,  обучения  и анализи на заинтересованите страни на територията на МИГ Тутракан Сливо поле, се планираха в стратегията интервенции и мерки от представените по-горе програми. Има заявени потребности от страна на местната общност и интерес от потенциални кандидати, идеи за местни проекти.

Чрез подхода Лидер, до местната общност достига повече ресурс от ЕС и той спомага за подобряване на инфраструктурата в населените места и запазване на културното историческото наследство за поколенията.

Децата са нашето бъдеще и инвестирането в тяхното развитие още от ранна възраст е задължение не само на родителите, но и на цялото общество, всички тези положени грижи ще се възнаградят с времето. Чрез различни обучения на педагогическият и непедагогическият персонал, медиаторите ще се опитаме да създадем една по добра среда за учащите в училищата на територията на "МИГ Тутракан Сливо поле".

Възможностите, които дава Стратегическият план за развитие на селските райони /2021 2027/ Министерство на земеделието и храните, надграждат политиките, които досега са прилагани и развивани в сектор земеделие за селските райони. Важен момент в новият период е социалното земеделие и отделянето на специално внимание за малките стопанства и иновациите в стопанствата.

С дейностите включени в проекта "Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле", местната общност ще получава своевременно информация за възможностите, които се дават на основание прилагането на Регламент 2021/2115 и Регламент 2021/1060, пряко относими към изпълнението на проекта.

С реализирането на проекта, местната общност на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле ще реализира проекти чрез който и двете Общини Тутракан  и Сливо поле ще станат, едно по-добро място за реализиране на идеи и мечти.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net