Нови 8 договора между Министерството на икономиката, МИГ "Тутракан - Сливо поле" и бенефициенти

By 24 Ноември 2021
Нови 8 договора между Министерството на икономиката, МИГ "Тутракан - Сливо поле" и бенефициенти Нови 8 договора между Министерството на икономиката, МИГ "Тутракан - Сливо поле" и бенефициенти снимка: КИС 13

Доц. д-р инж. Валентина МАРИНОВА, Изпълнителен директор на МИГ "Тутракан – Сливо поле":

- Можем да се похвалим с нови 8 бр. подписани административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" и бенефициенти от територията на Сдружението.

Подписаните договори са по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР 2014 - 2020/, за нас като екип е много важно да отбележим, че забавянето което имаше до момента, вече се наваксва. Това е добре за бенефициентите и за цялата територия на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле". Петте договора са за публични ползватели Общините Тутракан и Сливо поле, читалища и 1 бр. за църква. Два договора имаме по Мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства".

На територията със сигурност има и доста други желаещи, но те тепърва ще имат възможност да кандидатстват. В по-голямата си част, мерките, които са по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР 2014 - 2020/, са предвидени в Индикативния график на МИГ "Тутракан - Сливо поле" за прием през тази  и следващата година.

Важно е да кажем и хората да знаят, че преобладаващият ресурс в Стратегията за местно развитие на МИГ "Тутракан - Сиво поле" е сектор "Земеделие". Кандидати по различните мерки могат да бъдат, както земеделски производители с опит, така и младите хора. Тези, които очакваме да се върнат от чужбина и желаят да се занимават със земеделие. Приоритет за територията на МИГ "Тутракан - Сливо поле" са секторите "Овощарство" и "Зеленчукопроизводство", даване на възможност за достигане на българска продукция на родния пазар. Пълната информация за приемите и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на МИГ "Тутракан - Сливо поле" и на електронния портал на МС / ИСУН РБългария.

РЕКЛАМА


- По кои мерки ще бъдат отворени процедури за кандидатстване през 2021 /2022 година?

Предстоящите процедури, които ще бъдат отворени са по няколко Мерки:

- Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности";

- Мярка 7.5 "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура";

Мярка 21 "Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ "Тутракан – Сливо поле"

- Мярка ОПИК 1 "Капацитет за растеж на МСП"

Проведените информационни срещи и обучения, засегнат актуални теми, с които ще се опитаме да подпомогнем бенефициентите, още в началния етап при кандидатстването, при отчитането и изпълнението на проектите. Анализите, които се правят на територията на МИГ "Тутракан - Сливо поле" ще бъдат част от материалите за следващия програмен период на Общата селско стопанска политика 2021 - 2027.

Подходът ЛИДЕР/ПРСР е доказал своето място и перспектива в политиките на Европейския съюз. Важно е да се знае, че в периода 2021-2027 на ПРСР /Стратегия за местно развитие/, ще са приоритет на МЗХГ, тъй като чрез тях се правят правилни местни политики в селските райони. Многофондовото финансиране се доказа като добра практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи за бизнеса по места. Сега е моментът да заявяваме необходимостта от средства по сектори. Надявам се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием по голяма част от потребностите на гражданите на двете общини - Тутракан и Сливо поле.

Екипът на МИГ "Тутракан - Сливо поле" работим по двата проекта по мярка 19.3 за популяризиране на територията и изработване на местни марки на продукти от територията. Подготвяме споразумение с колегите от РУнгария за партньорство и добри практики по прилагането на подхода "ЛИДЕР". Иновациите в земеделието ще заемат голяма част от предстоящите работни срещи и анализи за територията, т.к за да имаме конкурентен сектор, трябва да ползваме природните  ресурси примерен, с безотпадни технологии. Кръговата икономика все по често ще е тема за бизнеса и младите хора, който се реализират на територията на МИГ "Тутракан - Сливо поле".

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Вторник, 23 Ноември 2021 20:46