Обзор на дейността на МИГ "Тутракан - Сливо поле" - отчет на свършеното, както и обобщение на това, което предстои

By 06 Ноември 2020 Прочетена 2266 пъти 0
Обзор на дейността на МИГ "Тутракан - Сливо поле" - отчет на свършеното, както и обобщение на това, което предстои Обзор на дейността на МИГ "Тутракан - Сливо поле" - отчет на свършеното, както и обобщение на това, което предстои снимка: МИГ "Тутракан - Сливо поле"

Обзор на дейността на Местната инициативна група "Тутракан - Сливо поле" - отчет на свършеното, както и обобщение на това, което предстои:

За работата на МИГ Тутракан – Сливо поле и предизвикателствата, които имахме през м.09 и м.10 2020 год. Можем да се похвалим с подписани нови два подписани административни договора между Държавен фонд земеделие гр.София, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията на Сдружението. Бенефициентите участвали в процедурата: Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“ Процедура №BG06RDNP001-19.141 СДРУЖЕНИЕ "ТРАНСМАРИСКА" гр.Тутракан и Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ Процедура №BG06RDNP001-19.1: СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - РЯХОВО" При изпълнението на проектите ще се осигурят нови работни места, чрез мониторинга от МИГ Тутракан Сливо поле, ще се гарантира устойчивостта на проектите. По двете изброени мерки има остатъчен ресурс и те ще бъдат отворени с до края на 2020 год, съобразено с одобрения индикативен график и указанията на Управляващия орган МЗХГ. По време на проведените обучения и информационни срещи на територията на МИГ Тутракан Сливо поле, обсъждаха се нуждите и последващите действия на потенциалните бенифиценти от територията, както на публичните бенифиценти/ Общини и НПО/, така и ЮЛ. В по-голямата си част, мерките, които са по Програмата за развитие на селските райони / ПРСР 2014 – 2020/, са предвидени в Индикативния график на МИГ Тутракан Сливо поле за прием през тази година. Важно е да кажем , преобладаващия ресурс в Стратегията за местно развитие на МИГ Тутракан – Сиво поле е сектор земеделие. Кандидати по различните мерки могат да бъдат, както земеделски производители с опит,така и младите хора. Тези, които очакваме да се върнат от чужбина и желаят да се занимават със земеделие. Приоритет за територията на МИГ Тутракан Сливо поле са секторите овощарство и зеленчукопроизводство, даване на възможност за достигане на българска продукция на родния пазар. Пълната информация за приемите и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на МИГ Тутракан – Сливо поле и на ел.портал на МС/ ИСУН РБългария.

обобщи изпълнителният директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле" доц. д-р инж. Валентина Маринова

Предстоящите процедури, който ще бъдат отворени до края 2020 год. : Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ Мярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ В работната програма на МИГ Тутракан Сливо поле имаше заложени обучения и информационни среши с членовете на управителния съвет , общото събрание и местни лидери, НПО и ученици, към момента тези заложени дейности са изпълнени при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с КОВИД 19. Продължихме и съвместната си работа с директорите на училищата, и детските градини работим по две направления : 1. Как младите хора да останат в родния край 2. Как да запазят традициите на родния край, чрез своите предци През м.09.2020год. е одобреното проектно предложение №BG06RDNP001-19.354-0001 с наименование „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле чрез иновации“ е подадено от сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле“. Този проект е постижение за екипа и УС/ОС на МИГ Тутракан Сливо поле, т.к като в него са заложени дейности за ползване на добри европейски практики за иновации в земеделието, образуванието и екологията от Германия и Унгария .

заяви изпълнителният директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле" доц. д-р инж. Валентина Маринова

Вече неведнъж съм казвала, че не всички Общини от селските райони на територията на РБългария имат възможността да ползват подхода ЛИДЕР, това е приоритет и възможност за допълнителен ресурс за общността, както за публичните ползватели така и за ЮЛ. Екипа работим много активно с двамата кметове и екипите им, като цяло се стремим да изпълняваме стриктно Стратегията на МИГ” Тутракан – Сливо поле. Определено и двете общини имат интерес и имаме доста добра посещаемост, на проведените обучения и информационни срещи. Информационни срещи и обучения, засегнаха актуални теми , с които се опитаме да подпомогнем бенефициентите, още в началният етап при кандидатстването, при отчитането и изпълнението на проектите. Анализите, които се правят на територията на МИГ Тутракан –Сливо поле ще бъдат част, от материалите за следващия програмен период на Общ. селско стопанска политика/ ОСП/ 2021- 2027. Подхода ЛИДЕР /ПРСР е доказал своето място и перспектива в политиките на ЕС. Важно е да се знае, в периода 2021 -2027 на ПРСР/ СВОМР / Стратегия за местно развитие / , ще са приоритет на МЗХГ, т.к чрез тях се правят правилни местни политики в селските районите. Много фондовото финансиране се доказа, като добра практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи за бизнеса по места. Сега е момента да заявяваме необходимостта от средства по сектори. Надявам се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием по голяма част от потребностите на гражданите на двете общини Тутракан и Сливо поле.

заяви изпълнителният директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле" доц. д-р инж. Валентина Маринова

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Петък, 06 Ноември 2020 15:37
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net