fbpx

Само за една година населението на Русенска област е намаляло с над 3700 души.

Това показват данните от Териториалното статистическо бюро за 2021.

Естественият прираст е -17,6 на 1000, като през 2020 този показател е бил -13,5 промила.

Само 8 области в страната са с по-нисък коефициент на раждаемост от Русе, показва анализът на данните.

И ако на всеки 1000 души в Русенско са се родили 7 през миналата година, то в същото време, 25 човека са починали. От данните за 2021 се вижда, че демографската криза в Русенска област се задълбочава, като броят на починалите е много повече от този на родените.

Въпреки това, в резултат на вътрешната и външната миграция, населението в област Русе бележи слаб ръст от 58 души през миналата година, като в региона са се заселили 4556 лица, а 4498 са я напуснали. С най-голям относителен дял в миграционния поток към Русе са София, Велико Търново и Разград.

Вижте повече данни във видеото.

Отчитат ръст в стойността на рентата за земеделски земи в област Разград.

По данни на Областна дирекция "Земеделие" в повечето землища на седемте общини в Лудогорието рентата гони 60-70 лева средно на декар.

Рентите са най-верният ориентир за качеството на производство в даден район и за възможностите на арендаторите.

Най-висока за стопанската година е рентната вноска в землищата на малките села на община Кубрат. В района на Медовене рентата е достигнала 90 лв./дка, което е най-високата стойност до момента. В землищата на селата Звънарци, Задруга и Точилари рентата е между 77 и 85 лв.

Така Кубрат се очертава районът с най-високи ренти, докато през предишни години начело бе община Исперих, където са съсредоточени големи зърнопроизводители.

При рентите за земи с трайни насаждения, най-високо е заплащането в исперихското село Яким-Груево, където достига близо 170 лв./дка. На другия полюс е община Самуил, където има трайни насаждения с едва 5 лв. рента за декар.

Рекордно ниска безработица отчитат в Разградско.

По данни от Агенцията по заетостта през април е достигната стойност от 7,6%. Спадът на годишна база е с 2%. 

Най-висока е безработицата в община Самуил – 22,8%, следвана от Лозница – 11,2%, Кубрат10,1%, Цар Калоян – 10% и Исперихс 9,4%. С най-ниска безработица са община Завет – с 7,6% и Разградс 3,9%.

През април в трите Бюра по труда в областта са регистрирани нови 365 безработни лица. В същото време 375 са започнали работа. Най-много са наети в селското, горското и рибното стопанство-23,5%, следвани от преработващата промишленост – 13,7%, търговията – 12,1%, държавното управление - 8,4% и хотелиерството и ресторантьорството – около 6%.

През април 76% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други 91 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места.

По схемата "Заетост за теб" са сключени трудови договори с нови 60 безработни лица. По мярката 60/40 се запазва заетостта на 270 работници и служители.

Заявени от работодателите са и 149 свободни места, като те са най-много в преработващата индустрия и селското стопанство.

1287 лева е средната месечна заплата в Русенско за първите три месеца на годината.

Тя е с близо 24% по-ниска от средната за страната. Спрямо същия период на 2021, размерът на трудовото възнаграждение в областта нараства с 93 лева.

По данни на Териториалното статистическо бюро в Русе, средната месечна работна заплата за януари е била 1 290 лв., за февруари бележи лек спад – 1 259 и за март – 1 312 лева.

По размер на трудовите възнаграждения през първото тримесечие Русе се нарежда на 8-о място сред областите в страната.

За периода средната месечна работна заплата за страната е 1 593 лева, което е с 306 лева повече от трудовите възнаграждения в Русенска област.

Вижте повече данни във видеото.

Рекордно ниска безработица отчитат в област Разград през март.

По данни от Агенцията по заетостта, са достигнати нива от 7,9%. Спадът на годишна база е с 2,2 процентни пункта. 

Най-висока е безработицата в община Самуил – малко над 23%, следвана от Лозница – 11,7%. След тях се нареждат Кубрат, Цар Калоян, Исперих и Завет с нива на безработица между 8,3 и 10,7 %. Най-ниско е равнището в община Разград3,9%.

През март в трите бюра по труда в областта са регистрирани нови 434 безработни лица. Междувременно през миналия месец работа са започнали 424 човека. Най-много са наети в преработващата промишленост, следвани от селското стопанство, търговията, хуманно здравеопазване и социална работа и хотелиерство и ресторантьорство.

През март, по схемата "Заетост за теб" са сключени трудови договори с нови 74 безработни лица. Продължава предоставянето на средства и по антикризисната мярка 60/40. Одобрени са заявленията на 33 работодатели за запазване заетостта на 451 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Разград през март са 185. Сред най-търсените от бизнеса професии са шофьори, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници в селското стопанство, строителството и производството на храни, облекла и дървени изделия.

Страница 1 от 17