Не приеха план-сметката за чистота на Община Разград за следващата година.

Това стана на днешното заседание на местния парламент, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО, с 12 гласа "За", 12 "Против" и 1 "Въздържал се". При това положение остава действащата план-сметка за 2022 година.

Докладната записка бе представена от заместник-кмета Полина Иванова. Разходите за чистота на територията на общината са предвидени в размер на около 5,9 милиона лева за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, тяхното събиране и транспортиране до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

В хода на дебатите по докладната записка бе направено предложение да бъде увеличена честотата на сметосъбиране в селата с население над 350 жители, но то беше отхвърлено.

При гласуването на докладната записка, предложеният проект за решение за план-сметките не беше приет.

От Общинска администрация направиха уточнението, че при това положение остава действаща план-сметката за 2022 година.

Вижте повече във видеото.

Започна ремонт на участък от ул. "Добруджа" в Разград.

Това е една от най-натоварените пътни отсечки, които имаха нужда от рехабилитация.

Докато се извършват ремонтните работи е затворен за движение участъкът от ул. "Добруджа" между кръстовищата с ул. "Княз Борис" и с ул. "Перистър", който е с обща дължина 350 метра.

Дейностите включват фрезоване на пътната настилка, локални ремонти и асфалтиране. Местна фирма изпълнява ремонтните работи, които са част от обществена поръчка на стойност 200 000 лева за основен ремонт на бул. "Априлско въстание" в участъка от ул. "Пета" до "Търговищко шосе" и на "Добруджа" между улиците „"Перистър" и "Княз Борис".

Ремонтът стартира след решението на Общинския съвет в Разград на заседанието през ноември. Тогава местният парламент даде предварително съгласие Общината да поеме ангажимент за финансиране на стойността за индексиране на цената на договора по обществената поръчка, заради ръста в цените на основните строителни материали за извършване на ремонта.

Обсъдиха план-сметката за чистота на Община Разград.

Това стана по време на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет.

Припомняме, че тя е в размер на близо 6 милиона лева. План-сметката ще бъде окончателно гласувана на заседанието на местния парламент на 20 декември, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

План-сметката за чистота на Община Разград включва необходимите разходи по населени места за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

За следващата година се предвижда планиран приход от такса битови отпадъци в размер на 6 000 000 лв., което ще обезпечи приходната част на бюджета спрямо общата стойност на предложените план-сметки за 2023 година.

Предвид това от общинска администрация няма да предложат увеличаване на такса битови отпадъци за догодина.

Вижте повече по темата във видеото.

Около 5,9 милиона лева ще бъде план-сметката за чистота на Община Разград за следващата година.

Предвижда се запазване на действащите размери на таксите за битови отпадъци. План-сметката ще бъде обсъдена през следващата седмица на постоянните комисии към Общинския съвет.

 

Планът за приходите от такса битови отпадъци за тази година е 6 000 000 лв. Досега постъпленията в бюджета са над 5 400 000 лв. Очаква се до края на годината събраните средства от такса "Битови отпадъци" да са близки до планирания размер.

И за 2023 се предвижда приход от такса битови отпадъци от 6 000 000 лв., при запазване действащите размери на таксите за битови отпадъци, което ще обезпечи приходната част на бюджета спрямо общата стойност на предложената план-сметка. Тя е изготвена съгласно изискванията на Закона за местните данъци и Наредба 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград и е на обща стойност близо 5 900 000 лв.

Сумата включва необходимите разходи по населени места за осигуряване на съдове за смет, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или до съоръжения за третирането им. План-сметката включва и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Община Разград е подпомогнала финансово 23 читалища за реализиране на дейности през тази година.

Средствата, в размер на общо 15 000 лева, са с 50% повече от 2021. 

Парите са заложени в Годишната програма за развитие на читалищната дейност. Разпределението им е на база подадени проектни предложения от ръководствата на просветните институции.

Финансовата помощ за 7 от читалищата е за закупуване на носии или елементи за сценично облекло и реквизит. На 5 кулктурни институции са отпуснати средства за нова компютърна техника. Също толкова са читалищата, които са обновили офис обзавеждането и оборудването. 4 институции са получили финансова подкрепа за закупуване на озвучителна и осветителна техника, а на други 2 са отпуснати пари за подпомагане организирането на чествания и спектакли.

Община Разград е сред малкото в страната, които дофинансират читалищната дейност със средства от местни приходи.

Страница 1 от 60