fbpx

Продължава да намалява безработицата в област Разград.

Картината на трудовия пазар през май показва, че равнището е 7,6%, като спадът на годишна база е с 1,7%. 

Най-висока е безработицата в община Самуил – 22,8%. Следват Лозница – 11%, Кубрат и Цар Калояноколо 10%, Исперих9,3%, Завет – малко над 8%, като най-ниско е нивото в община Разград3,8%.

През предходния месец, 362 регистрирани безработни са започнали работа. Най-много са наетите в преработващата промишленост, търговията, хотелиерство и ресторантьорство, строителството, транспорта и хуманното здравеопазване.

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в селското стопанство, следвани от преработващата индустрия и държавното управление.

Най-търсените от бизнеса професии за периода са работници по събиране на отпадъци, за селското, горското и рибното стопанство, търговията и охраната както и персонал, зает с услуги за населението. Търсят се и квалифицирани работници като металурзи и машиностроители.

Добиви от 600 до 700 килограма от декар хлебна пшеница се очакват в област Разград.

Заради високите разходи за торове, препарати и горива, цените на тон ще бъдат почти двойни – от 300/400 през миналата година до 600/700 лева този сезон.

Въпреки добрите очаквания, производителите имат притеснения произтичащи от непредсказуемостта на външните пазари с оглед огромното количество залежало зърно в Украйна, което може да се отрази занапред върху търсене, цени и възможности за реализация.

Има и други обстоятелства, свързани с назрялата глобална криза с изхранването, които могат непредвидимо да повлияят, особено през следващия сезон.

Ако се запази ситуацията в света такава, каквато е в момента, догодина може да се очакват и катаклизми в сектора, прогнозират зърнопроизводители.

На този етап анализът на състоянието на реколтата за страната като цяло показва с около 15% по-нисък добив пшеница в сравнение с 2021.

Отчитат ръст в стойността на рентата за земеделски земи в област Разград.

По данни на Областна дирекция "Земеделие" в повечето землища на седемте общини в Лудогорието рентата гони 60-70 лева средно на декар.

Рентите са най-верният ориентир за качеството на производство в даден район и за възможностите на арендаторите.

Най-висока за стопанската година е рентната вноска в землищата на малките села на община Кубрат. В района на Медовене рентата е достигнала 90 лв./дка, което е най-високата стойност до момента. В землищата на селата Звънарци, Задруга и Точилари рентата е между 77 и 85 лв.

Така Кубрат се очертава районът с най-високи ренти, докато през предишни години начело бе община Исперих, където са съсредоточени големи зърнопроизводители.

При рентите за земи с трайни насаждения, най-високо е заплащането в исперихското село Яким-Груево, където достига близо 170 лв./дка. На другия полюс е община Самуил, където има трайни насаждения с едва 5 лв. рента за декар.

Рекордно ниска безработица отчитат в област Разград през март.

По данни от Агенцията по заетостта, са достигнати нива от 7,9%. Спадът на годишна база е с 2,2 процентни пункта. 

Най-висока е безработицата в община Самуил – малко над 23%, следвана от Лозница – 11,7%. След тях се нареждат Кубрат, Цар Калоян, Исперих и Завет с нива на безработица между 8,3 и 10,7 %. Най-ниско е равнището в община Разград3,9%.

През март в трите бюра по труда в областта са регистрирани нови 434 безработни лица. Междувременно през миналия месец работа са започнали 424 човека. Най-много са наети в преработващата промишленост, следвани от селското стопанство, търговията, хуманно здравеопазване и социална работа и хотелиерство и ресторантьорство.

През март, по схемата "Заетост за теб" са сключени трудови договори с нови 74 безработни лица. Продължава предоставянето на средства и по антикризисната мярка 60/40. Одобрени са заявленията на 33 работодатели за запазване заетостта на 451 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Разград през март са 185. Сред най-търсените от бизнеса професии са шофьори, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници в селското стопанство, строителството и производството на храни, облекла и дървени изделия.

Близо 7300 семейства в област Разград са получили месечни помощи за деца през миналата година.

Еднократна помощ за бременност са получили 172 майки. 

Пълния размер на помощта са получили 6157 семейства, а от порядъка на 80% са отишли при 1121 семейства.

Месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година са получили общо 402 майки. Съгласно Закона за държавния бюджет от днес границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава от 410 на 510 лв. на член от семейството за отпускане на пълния размер.

Промяна има и в размера на месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20 –годишна възраст.

За семейство с едно дете размерът на помощта става 50 лв.; при две деца - 110 лв.; за семейство с три деца - 165 лв.; с четири деца – 175 лв., a за всяко следващо дете помощта се увеличава с 20 лв.

Ако средномесечният доход на член от семейството от предходните 12 месеца преди подаване на заявлението е между 510,01 до 610 лв., на семейството се отпуска 80% от пълния размер на помощта.

Страница 1 от 58