Община Търговище започва подготовка за създаването на индустриален парк.

Идеята е такъв да бъде изграден по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии, и за привличане на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост.

Целта е да бъде създаден индустриален парк, с обща площ не по-малко от 300 дка. В обхвата му ще се включат общо 120 дка поземлени имоти от промишлената зона на града и поземлени имоти, общинска собственост, в землището на село Васил Левски.

Набелязани са терени, които са в близост до главния път София-Варна, до железопътна линия и с възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура – захранване с електричество, ВиК и други.

За да се осигури обща площ от поне 300 дка ще се търси възможност за партньорство с частен инвеститор, който да осигури останалата част от необходимите терени.

Допустими кандидати по процедурата са юридически лица, които са търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

За да отговори администрацията на това изискване, на предстоящото заседание на Общинския съвет се внася докладна за промяна на наименованието и допълване на дейността на "БКС Търговище" ЕООД. Дружеството не бе закрито след създаването на общинското предприятие със същото име и предмет на дейност през 2016 г.

Целта е фирмата да бъде оператор на бъдещата индустриална зона. Дружеството ще носи името "БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД. В предмета му на дейност ще бъде добавено изграждането, управлението и развитието на индустриални зони. Ще бъде извършено и увеличаване на капитала му с непарична вноска, чрез апорт на 12 общински недвижими имота.

С друга докладна се иска разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план за застрояване на индустриалния парк. С този план ще се създадат нови урегулирани поземлени имоти с предназначение за производствени и складови дейности.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 ноември 2023 г.

Докладните, касаещи изграждането на индустриалната зона, са публикувани в сайта на Община Търговище.

Община Търговище и Фондация "Искам бебе" организират тържество за отбелязването на 10 години от функционирането на общинския Фонд "Инвитро" в Търговище.

Празникът ще се състои на 13 септември, от 15:00 часа, в зала 74 на местната администрация.

Поканени да присъстват са всички деца, родени с подкрепата на фонда, заедно с техните родители.

Покана е отправена и до: всички двойки, финансирани по линия на Правилника за подпомагане на семейства и лица с редпродуктивни проблеми в общината; до всички членове на комисията за разглеждане на заявленията за финансиране през годините, както и до всички съмишленици на каузата да се раждат повече деца в общината ни.

Организаторите подготвят различни занимания за децата и изненади за присъстващите на празника.

Припомняме, че Правилника за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в Търговище е приет от Общинския съвет през 2012 г., а първата сесия за кандидатстване e обявена през 2013 г.

Родените деца с подкрепата на фонда са 18.

От тях 10 са момичета, а 8 са момчета.

Последните данни са за момиченце, родено през месец юли 2023 г.  

Припомняме също, че до края на септември е срокът за подаване на заявления за финансиране в рамките на втората за годината сесия за кандидатстване по Правилника. По време на първата, обявена през март, са подпомогнати 5 семейства.

 

Нов лекотоварен автомобил за Социалния патронаж закупи Община Търговище.

С новото превозно средство ще се доставя до адресите на потребителите храната, приготвена в кухнята на патронажа.

Към момента социалната услуга се използва от близо 700 възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания от цялата община. В кухнята на патронажа се приготвя и храната за други 42 души към трапезарията на църковното настоятелство в Търговище.

С автомобила ще се доставя и храната по проекта "Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 година. По него 350 души от града и населените места в общината получават безплатна топла храна всеки работен ден от седмицата.

Инвестицията за новото возило е в размер на 40 000 лв. От тях, 36 000 лв. са отпуснати от Фонд "Социална закрила", а 4000 лв. са осигурени от общинския бюджет.

На близо 90 млн. лв. възлиза макрорамката на бюджета на Община Търговище за 2023 година.

Увеличението спрямо миналата година е с близо 16 млн. лв. Това заяви зам.-кметът Валентин Велчев при публичното представяне на проекта на бюджета, в което се включи и кметът д-р Дарин Димитров. 

„Това е един добър проект за бюджет, с който ще можем да довършим спокойно годината и да посрещнем разходите си. Надявам се бюджетът за 2024 г. обаче да бъде изготвен по-рано и приет навреме, за да можем догодина да имаме и някакво развитие за общините, вместо застой“, заяви кметът.

Заместник-кметът Велчев разясни, че средствата от държавния бюджет, отпуснати на Общината, са над 60 млн. лв., което представлява увеличение с 12,7 млн. лв. спрямо предходната година.

Собствените приходи по проектобюджета възлизат на 14,2 млн. лв., което е увеличение с 631 хил. лева спрямо миналата година.

Разходната част на проектобюджета за 2023 г. е балансирана. Традиционно най-голям дял от нея заема функция „Образование“ – 44%. Следват капиталовите разходи, които са 13%. Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" заемат 10% от разходите.

Капиталовата програма, в която са заложени обектите, предвидени за обновяване през годината, възлиза на близо 12 млн. лв. Голяма част от нея вече е изпълнена, тъй като в началото на годината бе приет разчет за тези разходи.

Проектът за бюджет ще бъде внесен за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет на 31 август, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 09:00 часа.

Община Търговище, Община Шумен и "Шумен – пътнически автотранспорт" ООД подготвят съвместно проектно предложение по процедура "Екологосъобразна мобилност" по Плана за възстановяване и устойчивост.

Предстои Общинският съвет в Търговище да разгледа докладна на кмета д-р Дарин Димитров, с която се иска разрешение за кандидатстване и подписване на партньорско споразумение.

Община Търговище планира да реализира дейности по осветяване и сигнализиране на пешеходни пътеки по проекта. Предвижда се и изграждане на велосипедна инфраструктура в града. Идеята е да бъде изградена велоалея на ул. "Цар Освободител", в участъка от светофарното кръстовище с ул. "Трети март" до околовръстния път. Велотрасето ще бъде вместено в ширината на левия тротоар в посока София. То ще бъде за двупосочно движение и ще е с ширина от 2,5 метра. Целта е новата алея да бъде свързана с вече съществуващата към Момина чешма.

Община Шумен ще кандидатства за закупуването на електрически автобуси и зарядни станции за тях. "Шумен – пътнически автотранспорт" ООД, в качеството си на оператор на обществена услуга за превоз на пътници, ще оперира транспортните средства след тяхната доставка.

Партньорството между две общини и един оператор на обществена услуга за превоз е задължително условие за кандидатстване по процедурата. Поканата за партньорство е отправена към Търговище от шуменската местна администрация.

Минималният размер на безвъзмездните средства по всяко отделно предложение за изпълнение на инвестиция следва да е 2 млн. лв. с ДДС. Максималният размер не може да надхвърля 8,3 млн. лв. с ДДС. Кандидатите следва да осигурят и до 10% собствено финансиране.

Докладната на кмета д-р Димитров ще бъде разгледана на заседанието на Общинския съвет на 31 август, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО. Тя е публикувана в уебсайта на Община Търговище ТУК.

Страница 1 от 68