fbpx

Краткосрочна Програма до 2025 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива бе обсъдена на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет в Разград.

Заседанието на местния парламент ще се проведе на 27 септември, а телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

По време на постоянните комисии бе обсъдено внесено изменение на бюджета на Община Разград за 2022 година. Става дума за икономия от близо 318 хиляди лева.

Община Разград е получила от държавата допълнителни средства в размер на близо 1 милион лева, като над 500 000 са за капиталови разходи.

Съветниците одобриха на заседанието и докладна записка, която касае определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 година.

Вижте повече подробности във видеото.

В Разград започна подготовката за предстоящото заседание на Общинския съвет, насрочено за 15 април.

На него ще бъде разгледат проектът за бюджет на общината за тази година. Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО сесията в петък от 11:00 часа.

Днес се проведе заседание на постоянната комисия по устройство и развитие на територията и по транспорт.

Бе представено становище на сдружение с нестопанска цел "Зелена стъпка" Разград, във връзка с предвидения в бюджета ремонт на велоалеята към зоната за отдих "Пчелина".

Има предложение да се изгради свързваща инфраструктура в участъците от района на "Абритус" до "Пчелина", като така велоалеята да се превърне в бъдещата градска веломрежа.

Председателят на Общинския съвет Стоян Димитров даде предложение Общинската администрация да подготви решения, чрез които в Разград колкото се може повече хора да ползват велосипеди за придвижване.

Според общински съветници се налага да се поставят и информационни табели на велоалеята.

Вижте повече подробности във видеото.

В Разград се състояха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет за подготовка на сесията, насрочена за 21 март.

Вече се проведе съвместно заседание на две от комисиите - по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и по образование и наука.

На заседанието бе разгледано питане за това дали могат да се преотстъпват на средношколското общежитие средства от наеми за услугата по настаняване, което бе докладвано от председателя на постоянната комисия по образование Елка Неделчева.

Общинските съветници в двете комисии одобриха плана за работа на Общинския съвет по наркотични вещества през тази година и актуализираха неговия състав.

Всички докладни записки ще бъдат разгледани и гласувани на предстоящото заседание на Oбщинския съвет в Разград, което ще се проведе на 21 март. Телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

В Разград започна подготовката за предстоящата сесия на Общинския съвет.

Днес се проведе съвместно заседание на две постоянни комисии, на което бяха разгледани докладни записки, които ще бъдат окончателно гласувани на заседанието на местния парламент насрочено за 29 юни.

Заместник-кметът по бюджет и финанси Полина Иванова представи докладна записка за актуализация на бюджета на Община Разград за 2021 година.

На заседанието на комисията бе разгледано и изменение на бюджета на Община Разград, което касае предложение до Министерството на финансите за трансформиране на сума в размер на 375 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи.

На комисията бе представена и докладна записка за Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за тази и следващата година.

Заседанието на Общинския съвет в Разград ще се проведе във вторник (29 юни) от 13:30 часа. Телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО.

В Разград започнаха заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет за подготовка на предстоящата на 11 февруари сесия.

Днес на заседание на постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство кметът Денчо Бояджиев представи докладна записка относно провеждане на Общо събрание на ВиК асоциацията, която обслужва територията на "Водоснабдяване Дунав". За инфоамция на общнските съветници, областният управител е изпратил писмо от проведеното през декември извънредно заседание на Oбщото събрания на ВиК асоциацията.

На днешното заседание съветниците гласуваха и за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година.

Докладните записки ще бъдат обсъдени и гласувани на предстоящото заседание на общинския съвет на 11 февруари. Тогава се очаква да се разгледа и приеме и проектобюджетът на Община Разград, който е в размер на над 55 милиона лева.

Страница 1 от 4