Обсъдиха проекта за бюджет на Община Разград за тази година на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет.

Той ще бъде приет на предстоящото заседание на местния парламент на 18 септември, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Припомняме, че макрорамката е в размер на близо 105 милиона лева, като в точа число влиза и индикативният разчет на сметките за средства от Европейския съюз за над 14 милиона лева.

Заместник-кметът Полина Иванова представи докладната записка за бюджета. Той ще се приеме, след като вече 8 месеца се работи по разчетите, което е без прецедент досега.

На заседанието бе повдигнат въпросът защо с един и същ камион се обслужват контейнерите за битовите отпадъци и за разделно събиране.

Вижте повече по темата във видеото.

Предлагат известния разградски хореограф Румен Иванов за наградата на името на Никола Икономов по случай 24 май.

Номинацията бе разгледана днес на съвместно заседание на няколко постоянни комисии към Общинския съвет. Предложението ще бъде гласувано на предстоящата сесия на 23 май, която телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

Докладната записка беше представена и подкрепена с 12 гласа от присъстващите съветници и експерти. По случай 24 май, бяха разгледани и предложения за отличник и студент на годината.

По време на днешното заседание, съветниците одобриха и докладна записка за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост на "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование".

На вниманието на съветниците бе и докладна записка, с която се предлага за одобрение Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината.

Вижте повече във видеото.

Община Разград може да кандидатства с проект по "Красива България" за ремонт на сградата на център "Емилиян".

Това ще стане по Мярка "Подобряване на социалната инфраструктура", стана ясно на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет.

Предложението ще бъде разгледано и гласувано на предстоящата на 27 януари сесия на местния парламент. Заместник-кметът Добрин Добрев представи основните дейности по проекта за ремонт на Центъра.

Програмата дава възможност да бъдат финансирани до 50% от дейностите.

Всички докладни ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общинския съвет.

То ще започне с тържествена част по повод Деня на Разград, в която ще бъдат гласувани и три номинации за удостояване със званието "Почетен гражданин на Разград" - на Герхард Робел, Ремзи Реджеб и посмъртно на Стоян Стоянов.

Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО заседанието на Общинския съвет на 27 януари от 11:00 часа.

С близо 7 милиона лева се увеличава бюджетът на Община Разград за тази година заради направени корекции.

Така първоначално при приемането му, финансовата рамка беше в размер на 70,5 милиона лева, а сега е над 77,1 милиона лева.

Предложения за корекции в бюджета бяха обсъдени и на постоянните комисии към Общинския съвет преди заседанието на местния парламент на 29 ноември.

В докладната записка за изменение на бюджета за тази година има предложение за пренасочване на общо над 15 000 лева остатъци спрямо предвидените първоначално средства за закупуване на съоръжения за поддържане на зелените площи в общината.

На заседанието на комисията бе поставен и въпросът за кадровата обезпеченост на разградската болница в момента. Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев пое ангажимент да се направи среща с и.д. изпълнителен директор на лечебното заведение.

Предвижда се срещата да се проведе през декември.

Краткосрочна Програма до 2025 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива бе обсъдена на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет в Разград.

Заседанието на местния парламент ще се проведе на 27 септември, а телевизия КИС 13 ще го излъчи НА ЖИВО от 13:30 часа.

По време на постоянните комисии бе обсъдено внесено изменение на бюджета на Община Разград за 2022 година. Става дума за икономия от близо 318 хиляди лева.

Община Разград е получила от държавата допълнителни средства в размер на близо 1 милион лева, като над 500 000 са за капиталови разходи.

Съветниците одобриха на заседанието и докладна записка, която касае определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 година.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 5