fbpx

ИНФОРМАЦИЯ

За дейността през 2020 г. на Местна инициативна група „Тутракан Сливо поле

 

За екипа на МИГ Тутракан Сливо поле е предизвикателство да работи в извънредната обстановка, след 13.03.2020 год. Важно е да отбележим , че и при тези условия процедурите се обявяват по Индикативен график на МИГ Тутракан – Сливо поле за 2020 год. ,одобрен от Управителен съвет/Общо събрание. Пълната информация за приемите и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на МИГ Тутракан – Сливо поле и на ел.портал на МС/ ИСУН РБългария. Предстоящите процедури, който ще бъдат отворени през 2020 год:

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР

В по-голямата си част, мерките, които са по Програмата за развитие на селските райони / ПРСР 2014 – 2020/, са предвидени в Индикативния график на МИГ Тутракан Сливо поле за прием през тази година. Важно е да кажем, преобладаващия ресурс в Стратегията за местно развитие на МИГ Тутракан – Сиво поле е сектор земеделие. Кандидати по различните мерки могат да бъдат, както земеделски производители с опит,така и младите хора. Тези, които очакваме да се върнат от чужбина и желаят да се занимават със земеделие. Приоритет за територията на МИГ Тутракан Сливо поле са секторите овощарство и зеленчукопроизводство, даване на възможност за достигане на българска продукция на родния пазар.

В работната програма на МИГ "Тутракан Сливо поле" има заложени срещи с местни лидери, НПО и ученици. С директорите на училищата и детските градини работим, по няколко идеи, който се обединяват в две направления:

1. Как младите хора да останат в родния край

2. Как да запазят традициите на родния край, чрез своите предци

Вече не веднъж съм казвала, че не всички Общини от селските райони на територията на Р България имат възможността да ползват подхода ЛИДЕР, това е приоритет и възможност за допълнителен ресурс за общността, както за публичните ползватели така и за ЮЛ. Екипа работим много активно с двамата кметове и екипите им, като цяло се стремим да изпълняваме стриктно Стратегията на МИГ” Тутракан – Сливо поле. Определено и двете общини имат интерес и имаме доста добра посещаемост, на проведените обучения и информационни срещи. Имаме идея да подготвим няколко проекта извън Стратегията, които да бъдат насочени към поколенията как да работят - младите хора да се опитат да учат възрастните на нови технологии на XXI век., а възрастните да ги учат какво не трябва да забравят младите, като ценности и едентичност на българите. Ако се опитаме да имаме такъв мост, мисля, че тогава ще се подобри диалога между поколенията и ще бъдем едно малко местенце, където ще създадем поне мъничко спокойствие, защото вниманието към възрастните хора, уважението са важни. Ако ние, чрез нашия екип, можем да го направим това в двете общини, ще бъдем доволни, защото тази идея е почти кауза, макар и не в рамките на това, което изпълняваме като ангажименти по подхода ЛИДЕР и СВОМР /МИГ” Тутракан – Сливо поле, ще работим всеотдайно за реализирането на идеята.

В края на месец март 2020 год. подадохме проектно предложение с наименование „Природата е нашият дом“ по тематичен приоритет "Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени" в рамките на втори конкурс за схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Можем да се похвалим с подписани нови три подписани административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията на Сдружението. Бенефициентите участвали в процедурата : Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ подпомогнати фирмите СГМ ”Пластикс“ ЕООД, „АЙ БИ ДЖИ МОТОРС” ЕООД и ЕТ„Кипарис” – Иван Костанцалиев”.

При изпълнението на проектите ще се осигурят ново работни места и ще се използват провежда мониторинг за устойчивостта на проектите, който е с 3 годишна продължителност. В допълнение през юни 2020 год. ще има отворен нов прием по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“.

Предстоящите информационни срещи и обучения, ще засегнат актуални теми, с които ще се опитаме да подпомогнем бенефициентите, още в началният етап при кандидатстването, при отчитането и изпълнението на проектите. Анализите, които се правят на територията на МИГ Тутракан –Сливо поле ще бъдат част, от материалите за следващия програмен период на Общ. селско стопанска политика/ ОСП/ 2021- 2027.

Подхода ЛИДЕР /ПРСР е доказал своето място и перспектива в политиките на ЕС. Важно е да се знае, в периода 2021 -2027 на ПРСР/ СВОМР / Стратегия за местно развитие /, ще са приоритет на МЗХГ, т.к чрез тях се правят правилни местни политики в селските районите. Много фондовото финансиране се доказа, като добра практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи за бизнеса по места. Сега е момента да заявяваме необходимостта от средства по сектори. Надявам се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием по голяма част от потребностите на гражданите на двете общини Тутракан и Сливо поле.

 

Доц.Валентина Маринова – Изп.директор на МИГ „Тутракан Сливо поле

"Демократи за силна България" представиха новото си общинско ръководство в Русе.

На мястото на оттеглилата се от поста председател на местната структура д-р Теодора Константинова, бе избран Иван Станев.

Той обяви, че от ДСБ продължават да работят по идеята Русе да стане притегателен център за развитие на високите технологии, като се обединят всички политически сили около възможността да се създаде Русенска софтуерна долина.

Според Иван Станев за да се стане това, трябва да се създадат предпоставки за промяна в образователната сиетма, като изучаване на английски език в детската градина и увеличаване броя на часовете по математика и информатика в училище.

От ДСБ заявиха, че искат да имат възможност да участват във властта при определени условия.

Поетапно ще въвеждат безплатен градски транспорт за нуждаещите се хора в Русе.

Това ще стане обаче според финансовите възможности на Общината, заяви кметът Пенчо Милков.

На днешното заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО, беше разгледано предложение на гражданска инициатива за въвеждане на безплатен транспорт за пенсионери и ученици. Припомняме, че според направените разчети сумата, която е необходима за безплатен градски транспорт за пенсионери и ученици е над 11 милиона лева.

По време на дебатите по точката, председателят на Oбщинския съвет Иво Пазарджиев заяви, че приветства активността на гражданите, особено за смислени предложения като това.

Според общинския съветник Галин Ганчев, преди да се тръгне към въвеждане на безплтаен транспорт, трябва да се прецени кой има реална нужда от него.

След продължително обсъждане, предложението за безплатен градски транспорт бе отхвърлено с гласовете на 27 общински съветници.

Нова пътна инфраструктура ще изгражда Община Разград през 2020.

Това съобщи кметът Денчо Бояджиев, който представи част от приоритетите в дейността си за новата година.

Предвижда се да бъдат изградени две нови кръгови кръстовища на възлови места в Разград. По този начин се очаква да не се образуват задръствания в пиковите часове, заяви Денчо Бояджиев. Предстои и поетапна подмяна на осветителните тела в Разград и в останалите населени места от общината, каза още градоначалникът.

Денчо Бояджиев обеща да възстанови традициите в областта на културата, като направи някои ключови промени по отношение на мащабните събития.

От тази година Общинско предприятие "Ремонтстрой" пък ще разполага с втора автовишка, която ще се използва предимно по селата в общината.

Кметът обяви също, че вече започва подготовката на бюджета на Община Разград за 2020. Предвижда се да бъде внесен за разглеждане на сесия на Общинския съвет в началото на февруари.

Амбициите на Русенския университет са през следващите години да засили влиянието си не само в България, но и в трансграничния и Дунавския регион.

Това заяви за Новините на телевизия КИС 13 ректорът на висшето училище чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, който вчера бе избран да ръководи университета за нов 4-годишен мандат.

Той изрази увереност, че заедно с целия колектив ще успеят да направят така, че Русенският университет да бъде еталон не само в страната, но и в чужбина.

Високо качество на учебния процес, работа с бизнеса и институциите, успешна реализация на студентите по специалността и научно-изследователска работа с публикации в световните бази данни са сред основните задачи, по които ще продължи да работи новото академично ръководство на висшето училище в Русе, след проведените вчера избори за ректор и председател на Общото събрание.

Припомняме, че в стратегията за развитието на Русенския университет се предвижда и изграждането на научно-изследователски комплекс през следващата година. Реализацията на този проект, с целия научно-изследователски процес на едно място, ще даде възможност за по-добра работа по проекти.

Друго, по което университетът работи с Министерството на образованието и науката, на външните работи и Президентството, е преобразуването на държавното висше училище в молдовския град Тараклия във филиал на Русенския университет.

Предстои съставът на новото ректорско ръководство на Русенския университет да стане ясен през януари следващата година.

Страница 1 от 6
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.