Конкурс за най-добро домашно вино, кулинарна изложба на сарми и дегустации организира Община Търговище на 22 декември, на площад "Независимост".

Началният час е 10.30 часа.

Записването за участие в конкурса за вино е в срок до 14 декември, в стая № 90, ет. 4 на Община Търговище. Участниците трябва да предоставят вино, бяло и/или червено, от реколта 2023 г.

Виното трябва да е в бутилка, като минималното количество е 1 литър, а максималното – 2 литра.

При записване се посочват име на производителя, населено място, сорт/сортове грозде, от които е приготвено виното, собствено производство ли е гроздето или e закупено.

Всеки участник ще получи регистрационен номер, под който тричленно професионално жури, без да знае името на производителя, ще определи по 1 победител и в двете категории – за бяло и червено вино.

Наградите на отличените ще бъдат връчени на 22 декември, а публиката ще има възможност да дегустира вината на участниците в конкурса.

Записването за включване в кулинарната изложба е до 15 декември, на телефони: 0601 6 86 93, 0879/869 330 или e-mail: boteva.i@targovishte.bg. Целта е по забавен начин да покажем традиционните за българската празнична трапеза от коледно-новогодишния цикъл сарми – зелеви или лозови, постни или месни.

Презентираните ястия трябва да бъдат придружени с табелка, указваща съдържанието им, имената на участника/организацията и населеното място. Количеството трябва да е достатъчно да се сподели с поне 10 посетители на изложбата.

При регистрацията всеки участник в кулинарната изложба ще получи номер, с който автоматично се включва в томбола с предметни награди. Тя ще бъде изтеглена по време на дегустацията на 22 декември.

Изложението "ДУНАВСКИ ОВОЩАРИ" 2023 дава среща на сектор земеделие на 18 ноември в Русе.

ОЗК АРЕНА – РУСЕ ще се превърне във витрина на най-добрите компании за производство на селскостопанска продукция и цялата гама от стоки и услуги за овощарския сектор, събрани на едно място. Организатор на форума е Съюзът на Дунавските овощари, с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и ДФ "Земеделие".

Шестото издание на изложението ще представи водещите компании за препарати за растителна защита, торове и консумативи, земеделска техника, оборудване и съоръжения. Там ще бъдат и фирми в областта на агроконсултациите и финансирането за сектора, а входът, както винаги, е свободен за всички посетители.

Всеки път се взима най-доброто от предходните издания и се разширяват възможностите с нови формати, за да бъде още по-полезни за участниците и бизнеса. След положителните отзиви от B2B срещите в предходни издания, тази година отново се предвижда дискусионен панел и възможност за директни срещи на земеделските стопани с представители на търговци на едро, търговски вериги, дистрибутори и други.

Семинарната част на изложението включва лекция на главен експерт Деница Гаджева, координатор на НССЗ, в териториален областен офис Русе на тема: "Дейности на Националната служба по съвети в земеделието в подкрепа на земеделските стопани". 

Предвижда се и лекция на доц. д-р Сава Табаков на тема: "Подложки и междинници за кайсиеви сортове".

И двата семинара включват дискусионен панел в края, по време на който участниците ще могат да задават въпроси на лекторите и да обсъдят новите възможности в сектора и перспективите пред производителите.

За втори път в рамките на събитието е планирано провеждането на фермерски базар за регионални агро продукти. В него ще се включат производители на плодове, мед, натурални сокове, млечни продукти и др.

За откриването на изложението са изпратени покани към министъра на земеделието и храните и екипа на ДФ "Земеделие".

Русенският университет и Русенският съюз на учените организират своята 62-ра годишна международна научна конференция.

Научната и пле­нар­ната сесии се провеждат съответно: в Силистра на 27 октомври, в Русе – на 27 и 28 октомври и в Разград на 3 и 4 ноември 2023 г.

Темата на конференцията е "Нови индустрии, дигитална икономика, об­щест­во – Проекции на бъдещето" – VI. Програмата включва представянето на повече от 390 научни доклада, които ще бъдат изнесени през всички дни на сесията и други паралелни научни форумни събития.

По традиция са обособени 30 тематични направления в трите града на форума (Русе – 24, Силистра – 3, Разград – 3). Броят на сесиите по научни направления, пленарни доклади и съпътстващи научни прояви е 47 (Русе – 37, Силистра – 5, Разград – 5). Общият брой на резюметата и пленарните доклади от програмата е 386 (Русе – 317, Силистра – 29, Разград – 40).

Участници и слушатели на конференцията в залите и онлайн на паралелните научни събития са учени и изследователи от: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Полша, Франция, Испания, Индия, Казахстан, Словения, Македония, Словакия, Узбекистан, Таджикистан, Украйна, Молдова, Румъния, Русия, Палестина.

Пленарни доклади при откриването на Конференцията ще изнесат:

  • Д-р МИШЕЛ ПЕРЕЛО, Основател и директор на Consulta Europa, Las Palmas, Canarias, Spain на тема: ЕВРОПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТО­СПО­СОБ­НОСТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  • доц. д-р БОГДАН ФЛЕАКА, Университет „Политехника“, Букурещ, Румъния на тема: АНАЛИЗ НА ТЕКУЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОНИТОРИНГА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
  • УВЕ КЬОЛЕР, Генерален мениджър в Husqvarna Construction Tools, Русе, България на тема: ПРЕХОД КЪМ ИНДУСТРИЯ 5.0 И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ХОРАТА
  • проф. дм ДОНКА БАЙКОВА, Специалист по Хранене и диететика, МЦ Марковс, София, България на тема: ХРАНЕНЕТО В ПРЕВЕНЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ХРОНИЧНИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ И ОСТРИ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Авторите ще обсъдят своите виждания в следните изследователски обла­с­ти и теми, които отговарят на темата на конференцията:

Селскостопанска техника и технологии; Ремонт и надеждност; Топло­техника, хидро- и пнев­мотехника; Екология и опазване на околната среда; Промишлен дизайн; Химични техно­логии; Биотехнологии и хранителни технологии; Машиностроене и инженерни технологии; Електротехника, електро­ни­ка и автоматика; Комуникационни системи и мрежи; Транспортни и меха­нични науки; Икономика и мениджмънт; Междукултурна и поли­тическа кому­никация; Европеистика и между­на­родна сигурност; Социал­на работа; Математика,        Инфор­м­атика и Физика; Педагогика и психо­логия; История, етнология и фолклор; Лингвистика, литература и изкуствознание; Промоция на здравето; Медицинска и клинична диаг­ностична дейност; Здравни грижи; Правни науки; Национална сигурност; Качество на висшето образование.

Организаторите се надяват, че научните доклади и дискусии ще допринесат за задъл­бочаване на разбирането, свързано с различни аспекти на регионалната икономическа трансформация, основана на прилагането на иновативни стра­тегии и подходи към новите индустрии, цифровата икономика, общест­вото и неговите връзки с бизнес средата и качеството на живот. Използ­ването на системно мислене е основата за създаване на ефективни прило­жения и най-добри практики в много области на науката и неговото въз­дейст­вие върху развитието и растежа на бизнеса. Поради големия интерес на учени от страната и чужбина към разглежданите тематични направления през 2023 г. темата „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – Проекции на бъдещето – VI“ има своето шесто издание. Бъдещето се генерира в три аспекта, които намират трайни тенденции и доказателства в настоящето.

Всички резюмета с ключови думи и библиография на английски език, одобрени за представяне на конференцията, отговарят на изискванията за оформление и са включени в сборника "Програма и резюмета на 62-ри МСК на Русенски университет"23.

Предстоящи номинации от Програмния комитет, до два доклада от всяка секция (1 за виден учен и 1 за млад учен в съответната научна област), които се презентират и представят на английски език, ще бъдат публикувани в Сборник "Best Paper'23", на хартиен носител и онлайн на уебсайта на конференцията.

След двойно сляпо рецензиране, доклади със значим принос ще бъдат предложени за публикуване в списание "Доклади на Съюза на учените – Русе" и регистрираните в НАЦИД тематични списания: "Journal of Entrepre­neurship & Innovation" – хартия/онлайн (ERICH+; EBSCO, Библиотека на Американския конгрес); "Селскостопанска, горска и транспортна техника и технологии" и "Педагогически иновации", разпространявани в много биб­лио­теки на България и чужбина. След двойна сляпа партньорска проверка, статиите със значителен принос ще бъдат предложени за включване в следните списания, в съответствие с техните вътрешни условия за публикуване: Transport Issues (Scopus); Сборници на ComSysTech'24 (Scopus, WoS), Serbian Journal of Management (Scopus, WoS), Стратегии на обра­зо­вателната и научната политика (WoS).

Всички останали доклади, одобрени успешно с международно двойно рецензиране, ще бъдат публикувани в съответната поредица "Научни трудове на Русенския университет", серия 62, 2023 г. и онлайн на уебсайта на конференцията: ISSN 1311-3321 (печатен); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (онлайн). Изданието "Трудове на Русенския университет" е вклю­чено в международната база данни ISSN, достъпна на адрес: https://portal.issn.org/

Електронното издание на "Трудове на Русенския университет" е регист­рирано в портала за онлайн научни ресурси ROAD с отворен достъп и в НАЦИД.

Председател на конференцията е  акад. DTSc. Христо Белоев, DHC mult., Академик на БАН, РЕКТОР на URAK и ПРЕДСЕДАТЕЛ на USR, а научен секретар е проф. дн Диана Антонова, Ръководител на Университетски научноизследователски комплекс.

Eco Kids Tour 2023 ще гостува в Русе.

Забавното образователно турне ще се проведе на 24 септември (неделя) от 11:00 до 18:00 часа.

Мотото тази година е "Зелено бъдеще", а мястото на събитието е площадът пред Съдебната палата.

Eco Kids Tour 2023 продължава традициите в опазването на околната среда и трансформирането на екологичните навици у дома.

Участниците ще научат как да преобразят битовите отпадъци в нови подръчни материали.

Във всяка от шатрите в градчето на Eco Kids Tour ще има забавна образователна игра. Чрез експерименти, които ще бъдат представени с помощта на "Университет за деца", малчуганите ще научат колко интересни могат да бъдат учебните предмети "Химия" и "Физика".

Въвеждането на децата в темата за рециклирането с помощта на малки работилници за създаване на опаковки и предмети от ежедневието ще им помогне да разберат, че животът на даден предмет не свършва, когато неговата "мисия" приключи.

Любителите на спорта ще могат да се състезават във футбол, баскетбол, стрелба с лък, боулинг и крикет.

Емоциите ще бъдат в изобилие, усмивките безброй, а за всеки смел откривател ще има много награди от игрите, за да бъде запомнящо се и незабравимо  изживяването.

Гостуването на Eco Kids Tour 2023 в Русе е част от Календара на културните събития на Община Русе, която по традиция е партньор на инициативата.

Откриха учебната година във всички училища и детски градини в община Сливо поле

Гост на развълнуваните деца и родители, на учителите и непедагогическия персонал в ДГ "Пролет" – село Малко Враново, беше кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов.

Той присъства на тържественото откриване на новата учебна година в детската градина в село Малко Враново и във филиалите в село Голямо Враново и село Стамболово.

Децата посрещнаха кмета Валентин Атанасов с усмивки и цветя в празнично украсените дворове и помещения.

Малките жители на община Сливо поле бяха подготвили с ентусиазъм и творчески дух литературно-музикални програми.

Изпълненията им бяха изключително очарователни, заредени с искреното вълнение, което неизменно поражда първият учебен ден.

Тази година по инициатива на директора на детската градина – Светла Цветкова, 15 септември беше и Ден на отворените врати. Малчуганите бяха истински щастливи да влязат със своя скъп гост – кмета Валентин Атанасов, и с развълнуваните си родители в просторните и слънчеви занимални, спални помещения и спортни салони, обновени и модерно оборудвани с грижа и отговорност за настоящето и бъдещето на децата.

Съвременната материална база осигурява всичко необходимо за дейността на детската градина и предоставя идеални условия за пълноценен учебен процес, занимания по интереси, спорт, игри до забрава и много забавления – всичко необходимо за обучението, възпитанието и отглеждането на малчуганите.

В своето приветствие кметът на Община Сливо поле – Валентин Атанасов, заяви своята изключителна съпричастност и ангажираност с дейността на детското заведение и пожела на децата, родителите и колективите много здраве, високи постижения и удовлетвореност.

Страница 1 от 8