fbpx

В Разград се проведе работна среща относно приоритизирането на участъци и остойностяването на проекти за изпълнение на дейности по почистване на речните легла на територията на Дунавския район за басейново управление, вменени като задължение на областните управители.

В дискусията участваха областните управители на Русе, Силистра и Търговище, а домакин беше областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен. Срещата беше ръководена от директорът на Басейнова дирекция "Дунавски район" инж. Петър Димитров, а на нея присъстваха и представители на Областните администрации на Добрич и Шумен.

Определянето на приоритетни участъци е във връзка с писмо на Министерството на околната среда и водите, съгласно което почистването би трябвало да се извърши през 2019 година, но за пръв път през настоящата година на Областните администрации се очаква да бъде отпуснато финансиране от Междуведомствената комисия към Министерски съвет за извършване проектирането на тези дейности. Срокът за определяне на съответните участъци е до края на август тази година.

Фокусът при извършването на приоритизацията ще бъде поставен върху това дали съответни рискови обекти са в близост до жилищни постройки или източници на водоснабдяване, както и дали се намират непосредствено до пътна или линейна инфраструктура, електропреносната мрежа, обработваеми земеделски земи или паметници на културата. Особено внимание ще бъде обърнато и на това дали участъците попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения и дали са възниквали наводнения или критични ситуации от 2011 година насам.

Експерти от Басейнова дирекция представиха предложения за приоритетни участъци за шестте административни области, които са установявани при последните проверки на Междуведомствените комисии по места, представителите на Областните администрации обаче обявиха, че имат още обекти, чието почистване е необходимо да бъде извършено в спешен порядък.

Участниците в срещата се уточниха до 31 август да изпратят в Басейнова дирекция "Дунавски район" списъци с участъците за почистване. За област Разград те са четири: участък с дължина 3100 м. на река Топчийска от края на регулацията на с Побит камък до началото на регулацията на село Топчии; участък от река Сазлъка от регулацията на село Голяма вода до 600 м. в посока язовир "Кара Михал"; река Крапинец – от моста на път Завет – Исперих към помпената станция на ВиК - Исперих; участък от Кованлъшко дере от отводняващия канал на яз. "Пчелина 2" до вливането му в река Бели Лом.

Няколко добри новини поднесе пред медиите на пресконференция днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев с неговия екип – заместник-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов.

Първата от тях бе вчерашното постановление на Министерски съвет, с което отпуснатите целеви средства в размер на 6,5 млн. лв. за инфраструктура в седемте общини в област Разград. За селата в Разград се отпускат 1 655 000 лева за рехабилитация на улици в с Дянково, Раковски, Ясеновец, Стражец, Гецово, Мортагоново, Киченица, Осенец, Дряновец, Липник, Благоево, Топчии, Радинград, Недоклан, Пороище, Побит камък, Ушинци, Балкански, Просторно, Черковна и Островче.

"Благодаря на премиера Бойко Борисов и на правителството, които показаха, че изпълняват ангажиментите си към нашия регион и за  специалното отношение към смесените региони", каза пред медиите д-р Василев. Той благодари на министър Владислав Горанов, на народния представител Десислава Атанасова, а също и на областния управител Гюнай Хюсмен, с когото обясни, че работи добре. Д-р Василев допълни, че много важна роля има председателят на парламентарната група на ПП ГЕРБ г-н Цветан Цветанов. "Заедно с него направихме серия от срещи по населените места по време на обиколка в региона и той познава детайлно проблемите на всяко село, като резултатът от тези срещи е налице – това е най-голямата отпусната сума за рехабилитация на пътна мрежа в селата след демократичните промени.", допълни той.

Градоначалникът пожела на кметовете бърза и успешна реализация на проектите, да направят процедурите и да довършат започнатото. Всички ремонти ще се направят с обща обществена поръчка, като работата по нея започва веднага.

За подписано споразумение с МРРБ съобщи на пресконференцията д-р Валентин Василев. Вчера е подписано такова за предоставяне на безвъзмездно финансиране на стойност 180 000 лв. за актуализация и проект на пречиствателна станция – Разград.

Одобрени са проектни предложение и са подписани договори за осигуряване на финансиране за реализацията на проекти "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в квартал "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" и "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата".

Двата проекта са в рамките на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020 по Процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 – 2020 година"

Общата стойност на проекта за изграждане на социални жилища възлиза на 2 421 999,99 лв. (които са 100 % безвъзмездна финансова помощ), а на проекта за изграждане на Център за работа с деца на улицата е 989 999,89 лв. (отново 100 % безвъзмездна финансова помощ).

Проект "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в квартал "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" предвижда в източната част на ж.к. "Орел" в град Разград да бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Разпределението включва жилища за двама, за трима, за четирима и четирима +1 обитатели. За всяко жилище са предвидени всички помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране и за създаване на удобна, уютна и естетична среда за неговите ползватели. Предвидени са паркоместа около жилищата, площадки и алеи, парково обзавеждане и озеленяване. Изградените жилища ще бъдат предназначени за  бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, за родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване, малцинствени групи. Жилищата ще бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като подходът при определянето на наема ще бъде различен и ще се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални групи на социално приемлива цена, което ще позволи освен ползване на социално жилище и задоволяване на всички останали битови потребности на лицата.

По проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата" ще се извърши основен ремонт и ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост (бивш ДМСГД в ж.к. "Орел"), където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за предоставянето на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата с капацитет 15 потребители. Услугата е свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Срокът за реализация на двата проекта е по 30 месеца.

От пресцентъра на Община Разград разпространиха до медиите изявление на кмета д-р Валентин Василев, относно премахнатите тополи по коритото на река Бели Лом.

Публикуваме го без редакторска намеса: 

Уважаеми медии, от Ваши публикации бях информиран, че Сдружение "Защита на животните в Лудогорието" - Разград е изпратило сигнали за отстраняване на тополите в града към Министъра на околната среда и водите, Министъра на земеделието и храните и до Окръжна прокуратура - Разград.

През последните дни много се спекулира по тази тема и бяха изказани редица мнения и нападки към институцията, която представлявам. За да бъде изяснен казусът, бих поискал чрез Вас, да помоля и настоявам контролните органи, в това число и прокуратурата, в рамките на своите правомощия, да извършат проверка на цялата процедура и придружаващата документация по издаване на разрешение за премахване на тополи, саморасла дървесна и храстовидна растителност по коритото на река Бели Лом в град Разград - в участъка от моста на ул. "Любен Каравелов" до моста на бул. "Априлско въстание".

Искам и да подчертая, че действията на администрацията са насочени единствено към подобряване на условията за живот в Община Разград и почистването на коритото на реката се прави с цел осигуряване на безопасност на населението.

д-р Валентин Василев
Кмет на Община Разград

По разпореждане на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев продължава дейността по почистване на улични оттоци със затруднено водооттичане в Разград, като общият им брой се очаква да надхвърли 60.

Новите места се почистват и отпушват със специализирана фирма, след като са идентифицирани от служители на администрацията и постъпили сигнали от граждани.

Припомняме, че първият етап от почистването на оттоците започна в края на месец юни.