fbpx

За работата на МИГ Тутракан – Сливо поле и предизвикателствата, които имахме през месеците 01-03.2021 год.

Можем да се похвалим с един нов подписан административен договор между Държавен фонд земеделие гр. София, СНЦ "МИГ Тутракан – Сливо поле" и бенефициент Община Сливо поле кандидатствала по Процедура №BG06RDNP001-19.251, Мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия".

С проект №BG06RDNP001-19.251-0004 за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле" със следните подобекти:

№ 1 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле  от ОК 127, ОК 336, ОК 337 до ОК338;

№ 2 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле   от ОК337 до ОК340;

№ 3 – Рехабилитация на улица в кв. 119 по плана на гр. Сливо поле от ОК340, ОК 341, ОК 342 до ОК343“ на обща стойност от 49502,17 лева БФП.

С изпълнението на проекта ще се подобри безопасността на движение, транспортния достъп до здравни и социални услуги. За 3346 жители на гр. Сливо поле, от които 57 хора от уязвимите групи ще се подобри достъпа до обществено обслужващи сгради. Чрез мониторинга от страна на МИГ Тутракан Сливо поле, ще се гарантира устойчивостта на проектите. По горе описаната мярка има остатъчен финансов ресурс, като в момента има отворен прием със срок за кандидатстване до 05.07.2021г. съобразено с одобрения  индикативен график и указанията на Управляващия орган МЗХГ. По време на предстоящите  обучения и информационни срещи, който ще се провеждат на територията за 2021 год. , екипа на  МИГ Тутракан Сливо поле, ще подпомага потенциалните бъдещи бенефициент, както на публичните /Общини и НПО/, така и ЮЛ.

В по-голямата си част мерките с предстоящ прием са по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР 2014 – 2020г./, те са предвидени в Индикативния график на МИГ Тутракан Сливо поле, който е приет на Общо събрание и Управителен съвет. Важно е да кажем, че преобладаващия ресурс в Стратегията за местно развитие на МИГ Тутракан – Сиво поле  е насочен в сектор „Земеделие“. Кандидати по различните мерки могат да бъдат, както земеделски производители с опит, така и младите хора. Тези, които очакваме да се върнат от чужбина и желаят да се занимават със земеделие.  Приоритет за територията на МИГ Тутракан Сливо поле са секторите „Овощарство и зеленчукопроизводство“, даване на възможност за достигане на българска продукция на родния  пазар. Пълната информация за приемите и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на МИГ Тутракан – Сливо поле и на ел.портал на МС/ ИСУН Р.България.

Предстоящите процедури, който ще бъдат отворени  до края 2021 год.: 

Мярка 7.2  "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия";

Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности"; 

Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства";

Мярка 21 "Съхраняване и популяризиране културноисторическо и природно наследство на територията на МИГ "Тутракан – Сливо поле";

Мярка ОПИК 1 "Капацитет за растеж на МСП";

В работната програма на МИГ Тутракан Сливо поле имаше  заложени обучения и информационни среши с  членовете на управителния съвет, общото събрание и местни лидери, НПО и ученици, към момента тези дейности са изпълнени при спазване на всички противоепидемични мерки свързани с КОВИД 19.

Продължихме и съвместната си работа  с директорите на училищата и детските градини работим по две  направления :

  1. Как младите хора да останат в родния край?

  2. Как да запазят традициите на родния край, чрез своите предци?

В момента активно се работи по изпълнението на дейностите по проект "Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле чрез иновации". Този проект е постижение за екипа и УС/ОС на МИГ Тутракан  Сливо поле, т.к като в него са заложени дейности за ползване на добри европейски практики за иновации в земеделието, образуванието и екологията от Германия и Унгария.

Вече не веднъж съм казвала, че не всички Общини от селските райони на територията на Р.България имат възможността да ползват подхода ЛИДЕР, това е приоритет и възможност за допълнителен ресурс за общността, както за публичните ползватели така и за ЮЛ. Екипа работим много активно с двамата кметове и екипите им, като цяло се стремим да изпълняваме стриктно Стратегията на МИГ Тутракан – Сливо поле. Определено и двете общини имат интерес .

Миналата година, през месец декември, земеделското министерство, респективно Европейската Комисия, изработиха нов регламент за периода, в който има допустимост и тя е да се използват правилата и нормите през Програмен период 2014-2020 г., а ресурсът за подпомагане на тези мерки да бъде от ресурса 2021 - 2027 г. Земеделските производители трябва да бъдат благодарни за това, че единствената оперативна програма, която ще работи с преходен регламент и преходни години е Програмата за развитие на селските райони.

Видяхме, че дейностите и стопаните, които се подпомагат, са пряко свързани с прехраната на населението, със сигурността - биосигурност, екологична сигурност, и въобще - всичко това, което ни заобикаля. И още, че при пандемията, ако се налага, ние, като държава имаме възможност да се прехранваме, без да разчитаме на това, което трябва да идва като външни продукти, било то от първа необходимост. Така че, в този ред на мисли, в политиките, които Европейският съюз прилага, общата селскостопанска политика е тема № 1 в развитието на съюза. Много хора развиват, надграждат и обогатяват своите стопанства и не на последно място, много бизнеси започнаха да диверсифицират, да разнообразяват дейността си чрез Земеделския фонд. Това, което подчертавам дебело, е, че ние ще имаме възможност да няма прекъсване от момента на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони чрез тези 2 години преходен период. Мерките, които ще бъдат подпомагани и финансирани в национален мащаб за преходния период, ще бъдат насочени в по-голямата си част в частния сегмент.

На сайта на МИГ "Тутракан - Сливо поле" качваме информация, която е извън това, което имаме като ангажимент по Стратегията, но много често това, което е там го подплатяваме с познания и с насоки за до надграждане. Един от последните материали, които са на сайта са Указанията за прилагане на Схемата на държавни помощи „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ в сектор „Растениевъдство".

Подхода ЛИДЕР /ПРСР е доказал своето място и перспектива в политиките на ЕС. Важно е да се знае, в периода 2021 -2027 на ПРСР/ СВОМР / Стратегия за местно развитие /, ще са приоритет на МЗХГ, т.к чрез тях се правят правилни местни политики в  селските районите. Много фондовото финансиране се доказа, като добра практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи за бизнеса по места. Сега е момента да заявяваме необходимостта от средства по сектори. Надявам се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием по голяма част от потребностите на гражданите на двете общини Тутракан и Сливо поле.

Отчет на дейността за миналата година направи кметът на Бяла Димитър Славов.

В условията на пандемия, ръководството е успяло да прекрои бюджета си в движение и да осигури финансова стабилност на Общината. Въпреки кризата с COVID-19, екипът на Димитър Славов е работил неотклонно по приоритетите за развитие.

Предстои довършването на културния центърт, който е готов на 90%. И през 2020 година продължи безплатното ползване на детски градини в общината, отчете още кметът Славов.

Той посочи също, че Община Бяла е получила много сериозно европейско финансиране за подобряване на инфраструктурата.

През миналата година бе подготовено и прехвърлянето на изоставена сграда в село Стърмен в капитала на МБАЛ "Юлия Вревская", като идеята е да се превърне в хоспис.

Повече подробности вижте във видеото.

Целия отчет на Димитър Славов пък може да видите ТУК!

Отчет за дейността на кмета на Община Бяла Димитър Славов и Общинската администрация през 2020 година.

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен днес представи отчета за управленския си мандат.

Той очерта най-значимите и знакови проекти, реализирани през изминалите четири години. Областният управител и екипът му са работили в пълен синхрон с местната власт и с държавните институции.

За 4 години в пътна инфраструктура в областта са инвестирани близо 100 милиона лева.

Гюнай Хюсмен акцентира и на реставрацията на джамията "Ибрахим паша" в центъра на Разград. Той обаче счита, че изминалите четири години не са били достатъчни, за да бъдат довършени всички започнати проекти и се надява следващата администрация да завърши започнатото.

Гюнай Хюсмен припомни и финансовата подкрепа на Турската държавна агенция за координация и сътрудничество, благодарение на която са реализирани проекти с голяма обществена значимост като ремонт на сградата на Народно читалище "Развитие 1869" в Разград и довършването на православния храм "Св. Цар Борис Михаил Покръстител".

С Агенцията е постигната и договорка да осигури средства за пълно саниране на сградите на разградския филиал на Русенския университет.

Вижте подробностите във видеото.

Въпреки извънредната обстановка и наложените ограничения Община Търговище е успяла да изпълни 80% oт ĸaпитaлoвaтa си пpoгpaмa за миналата година.

Това стана ясно от отчета на кмета д-р Дарин Димитров за 2020. Освен това Общината е зaпaзила пъpвoтo си мяcтo в peйтингa зa пpoзpaчнocт. 135 пък ca вeчe eлeĸтpoннитe ycлyги, ĸoитo пpeдocтaвя Oбщинa Tъpгoвищe.

В условията на пандемия е било от изключителна важност да се обърне внимание на социалната сфера с грижа за най-уязвимите групи от обществото, заяви кметът д-р Дарин Димитров.

Сред приоритетите през миналата година е било и изграждането на модерна градска среда. Въпреки трудностите, от Общината са използвали своевременно и ефективно отхлабването на мерките през летните месеци.

Πpeз минaлaтa гoдинa ca oбнoвeни 11 yлици в Търговище и 7 в населените места oт oбщинaтa и е нaпpaвeн peмoнт нa над 6 деĸaра тpoтoapи.

Вижте повече в репортажа.

Целия отчет на кмета на Общината д-р Дарин Димитров може да гледате ТУК!

Страница 1 от 14