В пълен ход е изпълнението на мерките въведени от Община Разград за защита от разпространението на коронавируса.

От днес започва и поетапното миене и дезинфекция на улиците.

Хигиенизацията на уличната мрежа се извършва от почистващата фирма, а Общинското предприятие "Паркстой" дезинфекцира детските площадки, спирките на градския транспорт, пейките в обществените пространства и прилежащите райони край социалните институции.

Светофарните уредби в Разград пък минават на автоматичен режим. Копчетата, с които гражданите регулираха светлините по кръстовищата вече са изключени.

Със заповед на директора на Областната дирекция на МВР Разград ст. комисар Ивайло Йовчев е въведен филтър за достъп на служители и външни лица в сградите на всички полицейски структури. От полицията в Разград започват и действия по противодействие на спекулата.

Временно се преустановява обслужването с мобилни станции по населените места за предсрочно издаване на лични документи, тъй като сроковете им на валидност се удължават с 6 месеца.

Пълен запис от провелото се вчера представяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2018 година.

 

фдсфсдфдс

В Община Разград се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейски фондове на Община Разград за 2017 година.

Кметът д-р Валентин Василев запозна присъстващите с изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, инвестиционната програма, общинския дълг и по проекти по оперативни програми. На събитието, което откри председателят на Общинския съвет Надежда Радославова, присъстваха и заместник-кметът на Община Разград Галина Георгиева, директори на общински предприятия, общински съветници, журналисти и граждани.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 42 229 000 лв. при уточнен план 43 015 000 лв. Процентът на изпълнение е 98,2%. Получени са целевите трансфери за държавни дейности в размер на 1 763 000 лв. Изпълнението на приходите за общинските дейности е 19 090 000 лв. или 95% от планираните средства. Постъпленията от данъчните приходи са общо 4 500 000 лв., а от неданъчни приходи 10 506 000 лв. През 2017 година изпълнението на приходите от продажба на общинска собственост е на 97% и значително повече в сравнение с 2016 година. През 2017 година за местни дейности са получени целеви трансфери в размер на 3 139 000 лв., от които 1 000 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в град Разград, съгласно ПМС /Постановление на Министерски съвет/ № 153 от 28.07.2017 година и 1 409 000 лв. за финансиране на обект "Реконструкция на водопроводи в ж.к. "Орел".

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 39 358 000 лв. при уточнен план 43 015 000 лв. или изпълнението е 91,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 21 887 000 лв., за тяхното дофинансиране – 1 496 000 лв. и за общински дейности - 15 975 000 лв. Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите във функция "Образование" – 68%, а в местните дейности във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - 44%.

Отчетените капиталови разходи към 31.12.2017 г. възлизат на 4 158 000 лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери - 2 562 000 лв., с преходен остатък от 2016 година - 524 000 лв., със собствени средства - 929 000 лв. и с други източници на финансиране – 143 000 лв.

През 2017 година Община Разград не е теглила банкови или други кредити. Обслужването на вече усвоените кредити е извършвано съгласно погасителните им планове. В края на отчетния период кредитите за инвестиционни проекти по Фонд "Енергийна ефективност" са погасени. Съотношението на плащанията на общински дълг на Община Разград за 2017 г. е 5,5% и отговаря на изискването по чл.32. ал.1 от Закона за публичните финанси.

През 2017 г. стартира изпълнението на четири проекта, като трите са финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 година и един по ОП "Околна среда 2014-2020":

 

- Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград, на стойност 5 949 000 лв.;

- "Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград", на стойност  9 897 000.лв.;

- Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", на стойност 615 000 лв.;

- Проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград", на стойност 13 563 000 лв.;

 

В периода 01.01.2017 година – 31.12.2017 година разходите по проекти са на обща стойност 1 782 000 лв.

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.