fbpx

В Разград е в ход подготовката за предстоящите избори.

Със заповед на кмета в общината са образувани 68 избирателни секции за парламентарния вот на 4 април.

В законовия срок преди изборния ден при наличие на необходимия по закон брой избиратели, може да се образуват и още две секционни избирателни комисии – в МБАЛ "Св. Иван Рилски" и в Следствения арест.

39 от секциите са в Разград, а 29 – в останалите населени места. По 3 секции има в селата Дянково, Раковски и Ясеновец, по 2 в Гецово и Стражец, а в останалите – по 1 секция. В сравнение с предходните избори няма изменения както в местонахождението на избирателните секции, така и в обхвата на административните адреси, които включва всяка секция.

Междувременно Централната избирателна комисия определи състава на 15-членната Районна избирателна комисия в Разград и назначи за неин председател представителя на ГЕРБ Хубан Соколов, тъй като на проведените консултации при областния управител не бе постигнато съгласие между политическите сили за ръководството и състава на комисията.

Започна плащането на местните данъци и такси в Община Разград. Няма изменения в налозите в сравнение с предходната година.

Съгласно Закона, някои от местните данъци са плащат на две вноски – първата до 30 юни, а втора - до 31 октомври.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. След изтичане на сроковете за плащане на втора вноска започва начисляване на лихви за просрочие. Налозите, които се плащат по този начин, са данъкът върху недвижимите имоти и върху превозните средства, както и таксата за битови отпадъци.

Данъкът сгради е в размер 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. За тази година размерите на имуществения и на екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са определени от Общински съвет - Разград на минималните предвидени в закона граници. Няма изменение спрямо предходните години и при размера на такса за битови отпадъци. За жилищните имоти, в Разград, на физическите и юридически лица тя е  в размер на 3,3 прмила, а в  населените места на Общината - от 4,5 до 15 промила. За нежилищните имоти на физическите и юридически лица е 6,5 промила.

Относно размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 година, всички данъчно задължени лица в срок до 1 март ще получат съобщения за текущите и просрочените си задължения.

Започна монтирането на системата за мониторинг на атмосферния въздух в Разград.

Качеството му ще се измерва чрез сензори на станции, една от които е разположена в детска градина "Шестте ястребинчета". Системата включва три станции с по 6 сензора за различни видове замърсители.

Другите две станции ще бъдат също върху покривите на детски заведения, но в други райони на града – това са ДГ "Детелина" и детска ясла "Слънчево детство".

Системата замерва концентрацията на: въглероден окис, азотни двуокиси, амоняк, серен двуокис, сероводород и фини прахови частици. Отчита и атмосферните условия – температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра.

Обобщената информация от трите станции ще се изпраща до централизиран обект и през уеб адрес ще може да се наблюдава от жителите на община Разград в реално време на интернет страницата на местната администрация. Там ще се представят както моментните стойности, които ще се получават на всеки 15 секунди, така и визуализация под формата на графики, чиято актуализация ще е ежеминутна. В напълно реално време на графиките ще може да се сравнят текущите стойности с допустимите по Български държавен стандарт.

Веднъж годишно системата ще минава през профилактика, като гаранционният й срок е 2 години, след което тя ще трябва да се провери и калибрира.

Системата се въвежда в изпълнение на решение на Общински съвет - Разград.

До края на седмицата ще стартира и публикуването на интернет страницата на Общината на резултатите, които отчитат трите станции.

В Разград се състоя публичното объждане на бюджета на общината за тази година.

Той е в размер на близо 64 милиона лева, като 56% от приходите са от общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

Това е първият общински бюджет, съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка, каза по време на публичното обсъждане на финансовата рамка кметът Денчо Бояджиев.

Общият обем на бюджета е близо 64 милиона лева. Приходите за местни дейности са в размер на над 24 400 000 лева.  В разходната част 46% от средствата са предвидени за сектор "Образование" - над 29 млн. лв.

Инвестиционната програма на Община Разград за тази година пък е в размер на повече от 16,5 милиона лева.

Вижте повече във видеото.

Близо 64 милиона лева е проектобюджетът на Община Разград за тази година.

Публичното обсъждане е предвидено да се проведе на 8 февруари. 

Подходът при разработване на бюджета е бил консервативен и реалистичен, с отчитане влиянието на трудната за прогнозиране среда заради епидемията от COVID-19. Взети са предвид предложения на кметовете на кметства, директори на дирекции, всички второстепенни разпоредители с бюджет, граждани и организации.

Общият обем на проекта за бюджет за тази година е в размер на около 63 800 000 лв., в т.ч. за държавни дейности – 39 400 000 лв., а останалите малко повече от 24 400 000 лв. са за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

Част от капиталовите разходи, за които в бюджета е предвидено финансиране през 2021, са основни ремонти на улиците "Бели Лом", "Преслав", "Пещера" и "Кресна". Бюджетът предвижда отводняване на уличното платно до новия гробищен парк, основен ремонт на ул. "Странджа" и прилежащите й кръстовища, както и други инфраструктурни обекти.

Предстои още благоустрояване около спортна зала "Абритус". Предвиден е ремонт и на покрива на сградата на ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф", както и ремонт на пешеходен надлез над река Бели Лом до ПГИ "Р.Шуман".

През настоящата година ще се работи и по редица проекти със социална насоченост.